E-dinudis

Przepisy prawne i umowy międzynarodowe

Przepisy prawne i umowy międzynarodowe
regulujące przewóz towarów niebezpiecznych.

W celu przeciwdziałania zdarzeniom (awariom) oraz zminimalizowania ich negatywnych skutków przewóz towarów niebezpiecznych jest uregulowany przepisami prawa.

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi przewóz drogowy towarów niebezpiecznych są:

Międzynarodowe przepisy towarów niebezpiecznych uregulowane są w przepisach Umowy Europejskiej dotyczącej Międzynarodowego Transportu Drogowego Towarów Niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie 30 września 1957 roku pod auspicjami Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych, opracowanej i wydanej przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego. Umowa obowiązuje obecnie w 51 krajach. Polska ratyfikowała Umowę ADR w 1975r. Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych reguluje obowiązek dotyczący szkoleń uczestników transportu.

Szkolenie stanowiskowe dział 1.3 umowy ADR powinny odbyć osoby, które są związane z przewozem towarów niebezpiecznych odpowiednio do ich odpowiedzialności i wykonywanych czynności. Niniejsze wymaganie dotyczy:

Szkolenie ma na celu zaznajomienie pracowników z bezpiecznymi zasadami postępowania z towarami niebezpiecznymi oraz procedurami ratowniczymi.

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
0